Introduction to LVT Flooring

clear

LVT(Luxury Vinyl Tile) dìbǎn shì yī zhǒng xiàndài dì dìbǎn cáiliào, tā yóu duō céng fùhé cáiliào gòuchéng, bāokuò PVC, xiānwéi bōlí hé sùliào děng.LVT dìbǎn zài dìbǎn shìchǎng zhōngyuè lái yuè shòu huānyíng, yīnwèi tā jùyǒu xǔduō dútè de yōudiǎn. LVT(Luxury Vinyl Tile) dìbǎn shì yī zhǒng duō céng fùhé cáiliào, yóu jǐ zhǒng bùtóng de cáiliào zǔchéng, měi zhǒng cáiliào dōu fāhuīzhe tèdìng de gōngnéng, gòngtóng gòuchéngle LVT dìbǎn de yōu zhí xìngnéng. PVC(jù lǜ yǐxī): Zuòwéi LVT dìbǎn de zhǔyào yuánliào zhī yī,PVC shì yī zhǒng nài mó, nài fǔshí, yì qīngjié de sùliào.PVC nénggòu fùyǔ LVT dìbǎn liánghǎo de nàiyòng xìng hé wěndìng xìng, shǐ qí nénggòu cháng shíjiān bǎochí yuán yǒu de wàiguān hé xìngnéng. Xiānwéi bōlí: Xiānwéi bōlí tōngcháng bèi tiānjiā dào LVT dìbǎn de dǐbù céng, yòng yú zēngqiáng dìbǎn de wěndìng xìng hé kàng sī liè xìng. Xiānwéi bōlí jùyǒu gāo qiángdù hé nài mó xìng, kěyǐ yǒuxiào jiǎnshǎo dìbǎn yīn shòu lì ér biànxíng huò sǔnhuài de kěnéng xìng. Sùliào:LVT dìbǎn zhōng de sùliào céng tōngcháng yòng yú zēngjiā dìbǎn de róurèn xìng hé fángshuǐ xìngnéng. Sùliào céng nénggòu shǐ LVT dìbǎn jùyǒu chūsè de nàishuǐ xìng, bùyì biànxíng huò shòucháo, shìhé yòng yú chúfáng, yùshì děng shīrùn huánjìng. UV tú céng: Wèile tígāo LVT dìbǎn de nài mó xìng hé yì qīngjié xìng, yīxiē LVT dìbǎn hái huì tiānjiā UV tú céng, yòng yú zēngjiā biǎomiàn de kàng huà shāng hé nài mó xìng.UV tú céng hái kěyǐ jiǎnshǎo dìbǎn shòudào zǐwàixiàn fúshè ér fāshēng biànsè de kěnéng xìng. Zòng shàng suǒ shù,LVT dìbǎn de cáiliào zǔchéng duōyàng, měi zhǒng cáiliào dōu jùyǒu dútè de gōngnéng, gòngtóng quèbǎo LVT dìbǎn jùbèi nàiyòng, wěndìng, fángshuǐ, nài mó de tèdiǎn, chéngwéi yī zhǒng yōuzhì dì dìbǎn cáiliào xuǎnzé. LVT(Luxury Vinyl Tile) dìbǎn zuòwéi yī zhǒng xiàndài dìbǎn cáiliào, jùyǒu xǔduō yǐn rén zhùmù dì yōudiǎn, shǐ qí chéngwéi jiātíng hé shāngyè chǎngsuǒ de rèmén xuǎnzé. Bīzhēn de wàiguān:LVT dìbǎn nénggòu yǐ jīngrén de bīzhēn dù mófǎng mù dìbǎn, cízhuān, dàlǐshí děng gè zhǒng cáizhì de wénlǐ hé yánsè, shǐ qí wàiguān fēicháng jiējìn zìrán cáiliào. Zhè shǐdé LVT dìbǎn zài wàiguān shàng nénggòu tígōng gāoduān dì shìjué xiàoguǒ, tóngshí yòu bǐ zhēnshí cáiliào gèng jù jīngjì shíhuì xìng. Nài mó nàiyòng: Yóuyú LVT dìbǎn cǎiyòngle duō céng fùhé cáiliào, jùyǒu chūsè de nài mó xìng hé nàiyòng xìng. Tā nénggòu dǐyù jiātíng hé shāngyè huánjìng zhōng de gāo liúliàng hé gāo yālì, cháng shíjiān bǎochí měiguān hé wěndìng, chéngwéi jīngjiǔ nàiyòng dì dìbǎn xuǎnzé. Fángshuǐ xìngnéng:LVT dìbǎn jùyǒu yōuxiù de fángshuǐ xìngnéng, bù huì yīn cháoqì huò shuǐfèn ér péngzhàng, biànxíng huò fǔlàn. Zhè shǐ qí fēicháng shìhé yòng yú chúfáng, yùshì hé xǐshǒujiān děng shīrùn huánjìng, nénggòu zài cháoshī de huánjìng xià chángqí bǎochí wěndìng. Yìyú ānzhuāng hé wéihù:LVT dìbǎn jùyǒu fāngbiàn de suǒ kòu ānzhuāng shèjì, wúxū nián hé jì huò zhuānyè gōngjù, shǐ ānzhuāng biàn dé jiǎnbiàn kuàijié. Cǐwài,LVT dìbǎn zhǐ xūyào dìngqí qīngjié hé bǎochí gānzào, wúxū tèshū de bǎoyǎng fāngfǎ, jiàngdīle shǐyòng chéngběn bìng jiǎnshǎole wéihù máfan. Xīyīn xìngnéng:LVT dìbǎn yǒngyǒu chūsè de géyīn tèxìng, jiǎnshǎole jiǎobù shēng hé qítā zàoyīn de chuánbò, tígōngle gèngjiā shūshì de shìnèi huánjìng. Zǒng de lái shuō,LVT dìbǎn yǐ qí bīzhēn de wàiguān, nài mó nàiyòng, fángshuǐ xìngnéng, yì ānzhuāng wéihù hé xīyīn tèxìng děng yōudiǎn, chéngwéi xiàndài jiātíng hé shāngyè chǎngsuǒ lǐxiǎng dì dìbǎn xuǎnzé.

顯示更多

1,106 / 5,000

翻譯結果

翻譯搜尋結果

LVT (Luxury Vinyl Tile) flooring is a modern flooring material that is composed of multiple layers of composite materials, including PVC, fiberglass and plastic. LVT flooring is becoming more and more popular in the flooring market because it has many unique advantages.

photobank 41

LVT (Luxury Vinyl Tile) flooring is a multi-layer composite material composed of several different materials. Each material plays a specific function and together constitute the high-quality performance of LVT flooring.

PVC (polyvinyl chloride): As one of the main raw materials of LVT flooring, PVC is a wear-resistant, corrosion-resistant and easy-to-clean plastic. PVC can give LVT flooring good durability and stability, allowing it to maintain its original appearance and performance for a long time.

Fiberglass: Fiberglass is often added to the bottom layer of LVT floors to enhance the floor’s stability and tear resistance. Fiberglass has high strength and wear resistance, which can effectively reduce the possibility of deformation or damage to the floor due to stress.

Plastic: The plastic layer in LVT flooring is often used to increase the flexibility and waterproofing properties of the floor. The plastic layer can make LVT flooring have excellent water resistance and not easy to deform or get damp, making it suitable for use in humid environments such as kitchens and bathrooms.

UV coating: In order to improve the wear resistance and easy cleaning of LVT floors, some LVT floors will also add UV coating to increase the scratch resistance and wear resistance of the surface. UV coatings also reduce the likelihood of discoloration of floors due to exposure to ultraviolet radiation.

photobank 40

To sum up, LVT flooring is made of various materials, and each material has unique functions. Together, they ensure that LVT flooring is durable, stable, waterproof, and wear-resistant, making it a high-quality flooring material choice.

LVT (Luxury Vinyl Tile) flooring, as a modern flooring material, has many compelling advantages, making it a popular choice for homes and commercial spaces.

Realistic appearance: LVT flooring can imitate the texture and color of various materials such as wood floors, ceramic tiles, marble, etc. with amazing fidelity, making its appearance very close to natural materials. This allows LVT flooring to provide a high-end visual appearance while being more affordable than real materials.

Wear-resistant and durable: Because LVT flooring uses multi-layer composite materials, it has excellent wear resistance and durability. It withstands high traffic and pressure in homes and commercial environments, remaining beautiful and stable over time, making it a durable flooring choice.

Waterproof performance: LVT flooring has excellent waterproof performance and will not swell, deform or rot due to moisture or moisture. This makes it ideal for use in humid environments such as kitchens, bathrooms and washrooms, where it remains stable for long periods of time in humid environments.

Easy to install and maintain: LVT flooring has a convenient latch installation design that requires no adhesive or professional tools, making installation quick and easy. In addition, LVT floors only need to be cleaned and kept dry regularly, without special maintenance methods, which reduces usage costs and maintenance troubles.

Sound absorption performance: LVT flooring has excellent sound insulation properties, reducing the transmission of footsteps and other noise, providing a more comfortable indoor environment.

work on laying flooring. worker installing new vinyl tile floor.
worker installing new vinyl tile floor

In general, LVT flooring has become an ideal flooring choice for modern homes and commercial places due to its realistic appearance, wear-resistant durability, waterproof performance, easy installation and maintenance, and sound-absorbing properties.

Get free samples

We are happy to send you free samples, you only need to pay for the shipping costs.

Ask For A Quick Quote

        We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@yachenwood.com”